Arrangementer

Generalforsamling 2023

Den 21. marts 2023 afholdt foreningen sin årlige generalforsamling i Korup Sognegård. Det blev noget af et tilløbsstykke, idet ikke mindre end 93 personer havde valgt at møde op. Så der måtte hentes ekstra borde og stole. Det var dejligt at se så mange af medlemmerne.                                                                                                                                                                                                               Efter valg af Claus Møller som dirigent blev beretning, regnskab og budget godkendt uden bemærkninger. På valg til bestyrelsen var Jens Breum, Lisbeth Jørgensen og John Andersen, som alle blev genvalgt. Anne Thaulow ønskede efter 18 år i bestyrelsen ikke gen-valg. I stedet blev Bodil Møller Madsen indvalgt. Som suppleanter valgtes Anne Andersen og Helle Bech Ness, og der var genvalg til revisorerne Jens Møller Sørensen og John Jespersen samt revisorsuppleant Johannes Weber.

Efter generalforsamlingen holdt professor Johannes Nørregaard Frandsen et spændende foredrag over emnet: Da landbolivet blev en by i provinsen.

Johannes Nørregaard Frandsen

Billeder fra generalforsamlingen:

Anne Thaulow får overrakt blomster og vin som tak for det store arbejde, hun har lagt i foreningen.

Referat fra generalforsamling 21. marts 2023 i                                                                                                                               Korup Sognegård

Ad pkt. 1                                                                                                                                                                                                                                  Valg af dirigent: Claus Møller valgt. Konstaterer, at generalforsamlingen er rettidig indkaldt.

Ad pkt. 2                                                                                                                                                                                                              Bestyrelsens beretning. Formanden oplyste om konstitueringen sidste år samt indkaldelse af suppleant.

Tidligere formand fra 1995 – 2004 Ingrid Nielsen er afgået ved døden. Æret være hendes minde.

Hjemmesiden bestyres af Helge Green, senest bistået af Anne Andersen.

Foreningen har købt nye trøjer til bestyrelse og medarbejdere med samme logo for begge arkiver for at signalisere, at vi er en forening.

Sidste år havde vi spørgeskemaundersøgelse for at efterlyse gode ideer til aktiviteter og udflugter. Vi vil stadig gerne have gode ideer fra alle medlemmer.

I august 2022 havde vi en meget vellykket udflugt med stor deltagelse til den gamle grænse.

På arkiverne har Korup bl.a. arbejdet sammen med Real Dania om materiale til bog om Ove Jensens fredede gård i Gl. Korup.

I Ubberud har kommunen renoveret taget på den gamle skolebygning, den gamle dør er blevet malet, der har været afholdt 2 velbesøgte billedforedrag om Blommenslyst, og så har afdelingen deltaget i julemessen i hallen sidst i november med billedserier bl.a. af gamle klassebilleder. God interesse.

Bestyrelsen har vedtaget en forretningsorden og en liste over mærkedage for medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og æresmedlemmer, som betænkes med en opmærksomhed ved runde dage.

Der arbejdes på et samarbejde med TV Korup om deres drone, så det bliver muligt med foto at fastholde området, før der sker store nybyggerier og forandringer.

Spørgsmål om synliggørelse: det er altid opgaven, vi har bl.a. udstillinger, sogneture og udflugter. Senest holder Freddie Westergård fortælling i Grævlingehuset om det gamle Korup.

Til slut en opfordring til at besøge arkiverne. Vi efterlyser altid billedmateriale evt. til kopiering.

Beretningen vedtaget.

Ad pkt. 3. Regnskab.                                                                                                                                                                                                      Jens Breum gennemgik regnskabet. Ingen spørgsmål eller kommentarer. Regnskabet godkendt.

Ad pkt. 4. Budget.                                                                                                                                                                                                         Ingen bemærkninger.  Budget vedtaget.

Ad pkt. 5.                                                                                                                                                                                                               Indkomne forslag. Ingen forslag indkommet.

Ad pkt. 6.                                                                                                                                                                                                                                Valg til bestyrelsen.                                                                                                                                                                                                            På valg: Jens Breum, Lisbeth Jørgensen og John Andersen blev genvalgt.                                                                               Anne Thaulow ønskede ikke genvalg.                                                                                                                                                                                I stedet blev Bodil Møller Madsen valgt til bestyrelsen.                                                                                                                                  Som suppleanter til bestyrelsen valgtes Anne Andersen og Helle Bech Neess.                                                                               Genvalgt som revisorer Jens Møller Sørensen og John Jespersen.                                                                                            Genvalgt som revisorsuppleant Johannes Weber.

Ad pkt. 7. Eventuelt.                                                                                                                                                                                          Formanden takkede Anne Thaulow for 18 års bestyrelsesarbejde for lokalhistorisk forening, heraf 12 år som formand, og overrakte blomster og vin som tak for det store arbejde, Anne har udført.                                                                                                                                  Et medlem spurgte til Højbjergbanen og opfordrer til, at foreningen kan overtage den, der sker tilsyneladende ikke noget under kommunens ledelse. Henning forklarer om mange forsøg på at åbne området og problemer med miljøundersøgelse. Det er der ikke afsat midler til i kommunen p.t. Mange deler frustrationen over stilstanden. En meget vanskelig sag.

Tak til dirigent Claus Møller.

Antal deltagere i generalforsamlingen: 93.

Efter generalforsamlingen var der foredrag af Johs Nørregård Frandsen over emnet: ” Da landbolivet blev en by i provinsen – fra 1950 til dato ”.                                                                                                                                                                                                                   Det var et meget veloplagt, tankevækkende, engagerende og spændende foredrag, uden manuskript, i 1,5 time om landbrugets udvikling og betydning for det danske samfund i den nævnte periode.

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig med:

Henning Jespersen formand                                                                                                                                                                                        Lisbeth Jørgensen næstformand                                                                                                                                                                                  Jens Breum kasserer                                                                                                                                                                                                        Elly Trøjgaard Andersen sekretær                                                                                                                                                                             John Andersen best.medlem                                                                                                                                                                                   Birthe Grøn best.medlem                                                                                                                                                                                           Bodil Møller Madsen best.medlem

Suppleanter:                                                                                                                                                                                                                   Anne Andersen                                                                                                                                                                                                                       Helle Bech Neess

Ref. et

 

Referater og anmeldelser af tidligere afholdte arrangementer:

Udflugten: Langs den gamle grænse, tirsdag den 23 august 2022

På en dejlig sommerdag i august. kørte vi over den gamle lillebælts-bro til det jyske.

Vores medlemmers interesse for turen havde været så stor, at den bus, vi havde bestilt, hurtigt var fyldt op. Nu var gode råd dyre, men John var hurtig til at finde en dobbeltdækker-bus, så vi kunne være 20 mere – i alt 78 personer,

Vi startede i Korup kl. 10, alle var mødt op i god tid. Derfra kørte vi til Ubberud, hvor de sidste blev samlet op. Med os fra Korup havde vi vores guide, Kristian Grøn, tidligere præst i Korup, senere i en årrække præst i Stepping og Frørup sogne tæt ved Christiansfeld, og nu igen bosat i Korup sammen med sin hustru, Birthe. Han underholdt os med mange gode historier på vejen derover.

Vi kørte ad den gamle hovedvej, hvor vi nød naturen. Første stop på turen var på Den Gamle Grænsekro, hvor vi fik en dejlig bøf med tilbehør og en øl eller vand til. Tæt ved Grænsekroen lagde vi mærke til en broncefarvet streg, der er malet på vejen på nøjagtigt det sted, hvor Kong Christian den 10. red over den gamle grænse den 10. juli 1920.

Fra Grænsekroen kørte vi til Skamlingsbanken, hvor vi så det berømte minesprængte og genrejste mindesmærke og i øvrigt havde god tid til at gå rundt og nyde den smukke udsigt fra bankerne. Derefter kørte vi ad mange småveje langs den gamle grænse, hvor Christian Grøn fortalte om Genforeningen, ledsaget af mange spændende fortællinger om det vi så på turen.

Så sluttede vi turen på Brødremenighedens Hotel i Christiansfeld, hvor vi fik kaffe med dejlige lagkager, fyldt med frugt, creme og flødeskum. Bagefter var der tid til at vi selv kunne gå rundt i den særprægede by. Nogle benyttede lejligheden til at finde byens berømte honningkagebagere, mens andre gik en tur til Brødremenighedens Kirkegård. Den er speciel derved, at der ikke findes familiegravsteder. Alle grave har en liggende sten uden udsmykninger. Kvinder bliver gravsat til højre for midtergangen og mænd til venstre for midtergangen.

Turen hjem foregik ad motorvejen, og vi var hjemme i Ubberud og Korup kl. ca. 18.

Det var en dejlig tur i det skønneste vejr, og foreningen og arrangørerne har fået mange roser for det efterfølgende. Tak for det, og tak til Christian Grøn for gode fortællinger.

På foreningens vegne,
Lisbeth Jørgensen.

  • men: der blev også som sædvanligt taget en række billeder til dokumentation af  udflugten:

Fotografierne viser fra venstre: Ankomsten til Den gamle Grænsekro, middag på grænsekroen, Kaffe og lagkage på Brødremenighedens Hotel, Udflugt til Skamlingsbanken og  turens højdepunkt: det sprængte – men genrejste tårn.

o  o  o  .  o  o  o

Generalforsamlingen den 8. marts 2022 i Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening.

Efter valg af John Andersen som dirigent blev beretning, regnskab og budget godkendt uden bemærkninger fra de 45 fremmødte medlemmer. På valg til bestyrelsen var Elly Trøjgaard, som blev genvalgt, samt Freddie Westergård og Harry Nielsen, der efter hhv. 22 og 18 år i bestyrelsen ikke ønskede genvalg.

Nyvalgt blev Alice Kuchta og Henning Jespersen.

Som suppleanter valgtes Birthe Grøn og Allan Reichelt, og der var genvalg til revisorerne Jens Møller Sørensen og John Jespersen samt revisorsuppleant Johannes Weber. Under eventuelt var der blomster og chokolade samt takketale af formand Anne Thaulow til de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres mange års arbejde for foreningen.

Efterfølgende holdt Kristian Grøn et interessant og spændende foredrag om genforeningen, hvor han også fik inddraget historien om 7 veteraner fra Korup og Ubberud sogne.

Bestyrelsen har konstitueret sig med Henning Jespersen som ny formand, da Anne Thaulow ikke ønskede genvalg efter 12 år på formandsposten.

De øvrige bestyrelsesposter er uændret, Lisbeth Jørgensen, næstformand, Jens Breum, kasserer og Elly Trøjgaard , sekretær.

Herunder et par fotos, der viser den behagelige og afslappede stemning, der altid er ved foreningens arrangementer.

 

Den “forskudte” Generalforsamling blev afholdt den 28. september 2021 i Korup Sognegård. Herunder et udsnit af de fremmødte medlemmer:

Og her følger referatet af generalforsamlingen:

Dagsorden

  1. Valg af dirigent

2 Formandens beretning

3 Regnskab

4 Budget

5 Indkomne forslag

6 Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisorsuppleant.

Fgl. Bestyrelsesmedlemmer er på valg: Anne Thaulow, Jens Breum Christiansen, John Andersen, Lisbeth Jørgensen.

Suppleanter: Allan Reichelt, Bodil Møller Jørgensen.

2 revisorer: Jens Møller Sørensen, John Jespersen.

Revisorsuppleant: Johannes Weber.

Alle modtager genvalg.

7 Eventuelt

Ad 1: John Andersen valgt til ordstyrer.

Ad 2: Corona-år dvs lav aktivitet. Ikke mange gæster, men god aktivitet på facebook. Real Dania har købt bevaringsværdig gård Korupvej 21, som var ejet af Ove Jensen. Arkivet har fået gl. billeder fra plejehjemmet og har givet kopier retur. Der har været forårsudstilling i KKIC, Korup. Vi mangler snart en arkivleder i Korup. I Ubberud er der kommet en god rampe i stedet for trappe, betalt af Bydelspuljen i Odense kommune. En beboergruppe fra Højbjerg har ønsket besøg på arkivet. Henning – Bente Jespersen har lavet lysbilledforedrag om det gamle Blommenslyst. Et hjertesuk / efterlysning fra formanden: vi mangler nye bestyrelsesmedlemmer med interesse for arkivet.

Beretningen vedtaget.

Ad 3: Regnskabet gennemgås. Et ønske om at arkivernes regnskab kan optrykkes sammen med foreningens regnskab. Foreningen skal ikke opbygge større formue. Næste år skal der bruges midler til udflugt. Der mangler regninger på trykning af kalender og årsskrift fra kommunen. Det er kassereren ikke tilfreds med.

Regnskabet godkendt.

Ad 4 Budget gennemgås og vedtages.

Ad 5 Ingen indkomne forslag.

Ad 6. Genvalg til alle poster.

Ad 7 Evt. Helge Green opfordrer til at alle er aktive for nye medlemmer og opmærksomme på bevaring af gl billeder m.v. Freddy Westergaard takkes for stort arbejde siden år 2000 for arkivet og udnævnes til æresmedlem.

Under punktet Eventuelt holdt John Andersen et indlæg, hvori han hyldede Freddie Westergaard for hans 21 årige virke som foreningens kasserer – ligeledes forskudt som selve generalforsamlingen, da det jo var i fjor, selve kasser-skiftet fandt sted. Men det hindrede ikke forsamlingens enstemmige hyldest til den forhenværende kasserer og hans gerning. Læs her nogle af John Andersens formuleringer i sin hyldesttale:

I 2019 kunne vores forening fejre 40 års jubilæum og det var med kaffe og kage som sædvanligt og dette blev så skyllet ned på champagne ved årets generalforsamling tirsdag d. 12. marts. Det var Formanden Anne Thaulow der bød velkommen til de ca. 95 fremmødte medlemmer – så var der snak om de gode gamle dage indtil Stadsarkivar  Jørgen Thomsen tog over sammen med kommende stadsarkivar Johnny Wøllekær.

Men lige tilbage til starten før 1979, hvor Korup Ubberud kommune blev ført ind under Odense Kommune i 1970.  Der var tanker om et Lokalarkiv i den nedlagte Kommune Korup Ubberud ved Ruth Øhlenschlæger og Bent Vedel Jensen fra den nedlagte kommune, formålet at samle billeder, historier og meget andet godt for at kunne bevarer en del af historien for efterkommerne.

Så frem til 1979 hvor der holdes stiftende generalforsamling på EGV-centret d. 19. februar. Man enedes om at lave en forening med to arkiver og det er jo som vi kender det i dag. Den første bestyrelse med Bent Vedel Jensen som formand, Ruth Øhlenschlæger som næstformand, Flemming Thaulow som kasserer, de øvrige var Ingrid Lagoni, Sofus Knudsen, Niels Kristian Nielsen og Steen Christensen. Arkivledere i Ubberud Flemming Thaulow og i Korup Ingrid Lagoni.

 Så tænker jeg på om der var mange skilsmisser i Korup Ubberud i starten for, at blive medlem til billigste pris  da kontingentet var 15 kr. og 25 kr. for ægtepar! Tilbage til nutiden og alligevel – der er jo mennesker der har knoklet i mange mange år i arkiverne, men altid med den største lyst og ære for arbejdet med at gemme fortiden for nutiden.

Det har resulteret i at der er blevet udnævnte æresmedlemmer i gennem årene der har gjort en helt særlig indsats – jeg har ikke styr på lisen af modtagere, men vi havde jo flotte eksempler i ved jubilæet. Generalforsamling i 2019, hvor det var Anne Thaulow og Ove Kühn der blev æret og er stadigt aktive – dejligt.

I dag er vi så nået til endnu et medlem der skal æres og jeg vil sige det med det samme så vi slipper for gætteri – så lad os se Freddie Westergaard her oppe og jeg komme med argumenter efterfølgende.

Freddie blev valgt til bestyrelsen på generalforsamlingen d. 23. marts 2000, som erstatning for Ingrid Lagoni, som kasserer.  I Årsskriftet 2005 er der noteret, at Freddie var konstitueret som arkivleder og at han blev arkivleder i 2006. Freddie blev genvalgt til bestyrelsen i 2019, men ønskede ikke mere at være foreningens kasserer og ønskede i øvrigt at fratræde som arkivleder. Jeg har jo igennem de sidste mindst 8 år været meget glad for samarbejdet med Freddie, da han jo kunne/kan det hele – alt det med PCèren, kunne huske en helt masse ting som ikke mange kan eller kunne – så generelt har Freddie haft styr på det det hele ellers var kontakten til ”livsnerrven” hans broder været glødende om nødvendigt.

Freddie har jo brugt et utal af timer næsten dagligt for, at få arkivet til at fungerer og har altid stået til rådighed , når der var nogen der gerne ville vide mere om forskellige forhold i Korup eller han blev bedt om at komme og holde foredrag om Korup i gamle dage eller bare et møde om det gamle. Jeg håber for vores del af foreningen, at Freddie kan overtales til at få en ny person på plads for lysten til arbejdet er ikke forsvundet.


Efter denne motivationstale var det formanden, Anne Thaulow, der  overrakte Freddie Westergaard en flot buket blomster samt – ikke mindst – det skriftlige bevis på at han nu er æresmedlem ( nr. 7) af Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening.

Efter den veloverståede generalforsamling var der kaffe, wienerbrød og (rigeligt med) lagkage til alle, og aftenens foredragsholder, fhv. lærer Frans Bay, gjorde sig klar med et interessant og humoristisk foredrag om Odense Å’s oprindelige og nuværende forløb gennem Odense By og omegn og byens tilsvarende udvikling gennem tiderne.

                                                         – – – – – o – – – – –

Turen til Forsorgsmuseet i Svendborg den 27. august 2019.

Læs billedreferatet ved at trykke på linket her:  museumsudflugt2

Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2019. 

En fuldtallig forsamling deltog i generalforsamlingen, som i år var koblet sammen med fejringen af foreningens 40 års jubilæum.
Formanden Anne Thaulow bød velkommen og udbragte en champagneskål i anledning af foreningens jubilæum.
Herefter fulgtes mødeindkaldelsens punkter slag i slag, begyndende med valg til dirigentposten, der som sædvanligt blev varetaget af John Andersen. 
Første punkt var formandens beretning, hvor Anne Thaulow bl. a. omtalte Korup Lokalarkivets indtog i de nye lokaler i den gamle inspektørbolig på Korup Skole, hvilket afsluttede flere års ”udlændighed”.
Hun benyttede lejligheden til at takke alle de frivillige hjælpere, som havde medvirket ved lokalernes renovering og flytning af arkivalierne.

Derefter forelagde kassereren Freddie Westergaard foreningens regnskab og budget, som begge blev vedtaget uden bemærkninger.
Så fulgte valghandlingen, som bød på genvalg af Anne Thaulow, John Andersen og Lisbeth Jørgensen. Henning Jespersen modtog ikke genvalg, i stedet valgtes Jens Christiansen. Dog bekendtgjorde Anne Thaulow, at det nu måtte være sidste gang, hun ville lade sig vælge.
Generalforsamlingen sluttede med, at man under punktet eventuelt vedtog at udnævne Anne Thaulow og Ove Kühn til æresmedlemmer af foreningen efter en motiverende tale af Henning Jespersen. 

Aftenen sluttede med kaffe og lagkage samt et interessant og livfuldt foredrag af den afgående stadsarkivar, Jørgen Thomsen, ledsaget af lysbilleder fra det gamle Odense. Han blev assisteret af den kommende stadsarkivar, Johnny Wøllekær. 

Efterfølgende var der konstituerende bestyrelsesmøde. Her blev Anne Thaulow genvalgt som formand.
Kassererposten, som Freddie Westergaard havde ønsket at afgive, blev overtaget af Jens Christiansen

                                                                            – – – – – –  o – – – – – – 

Generalforsamlingen 13. marts 2018.

Ca. 80 medlemmer var mødt op til årets generalforsamling i Korup Sognegård. Efter formandens velkomst blev
John Andersen valgt som dirigent. Beretning og regnskab blev godkendt efter et par opklarende spørgsmål, hvorefter man gik over til valg af bestyrelse.

På valg var Elly Trøjgaard, Freddie Westergaard og Harry Nielsen, som alle blev genvalgt med akklamation. Suppleanterne, Jens Breum Christiansen og Villy Christiansen blev ligeledes genvalgt. De 2 revisorer, Anders Lunden og Henry Nissen ønskede ikke genvalg. Nyvalgt som revisor for 1 år blev Jens Møller Sørensen og Flemming Sørensen. Johannes Weber blev genvalgt som revisor-suppleant.


Under eventuelt blev der overrakt blomster til Karen Kühn for hendes næsten 25 års arbejde i Ubberud Lokalarkiv, og formanden takkede hende for hendes mangeårige indsats og gode humør.


Efter kaffen var der foredrag af gadepræst Peder Thyssen, der fortalte om sit arbejde blandt Odenses hjemløse og misbrugere. Peder Thyssen fremhævede dem som rare, omgængelige mennesker, som livet havde været hårdt for pga. tidlig omsorgssvigt.

De har aldrig fået den nødvendige kærlighed og tryghed eller fået at vide, at de var elsket og var noget værd. Peder Thyssens budskab var vel i virkeligheden, at vi skal huske at få sagt ”det er du god til”. Det giver os selv værdi, når vi anerkender andre, så det er vigtigt vi får det sagt til hinanden.

Udflugten til Humlemagasinet fredag den 16. juni 2017:

Den 16. juni 2017 afholdtes  foreningens  eftermiddagstur til Humlemagasinet i Harndrup. Vi var i alt 42 personer, som forventningsfulde steg om bord i Haarby’s  luksusbus  fra opsamlingspladserne ved Ubberud Hallen, Aldi og KKIC.

Vel ankommet blev vi modtaget af Humlemagasinets leder, Peder Pedersen, som livfuldt gav  en fyldig introduktion til stedet og dets mange samlinger, bl.a. Sigfred Pedersen musæet og den nye aktuelle Vestindien samling.

Vi nød stedets berømte kaffebord med lagkage i den fine kaffesalon i den gamle direktørbolig, og derefter var der adgang til på egen hånd at bese alle herlighederne og ikke mindst den flotte have, der ikke mindst skyldes stedets mange frivilliges indsats.

Vi drog af sted igen sidste på eftermiddagen og var alle enige om at have tilbragt en dejlig dag sammen.

Se nogle billeder fra begivenheden her!

Generalforsamlingen 2017:

 Sognegården var fyldt til bristepunktet, da mere end 100 medlemmer havde valgt at deltage i Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forenings generalforsamling den 7. marts 2017. Efter formandens velkomst blev John Andersen valgt til dirigent, og efter at han havde fastslået generalforsamlingens lovlighed, gav han ordet til formanden for aflæggelse af beretningen.

I sin beretning omtalte formanden de forskellige aktiviteter, som havde fundet sted i 2016, bl. a. udstillinger og sogneture m.m. som er omtalt i årsskriftet, og hun opfordrede medlemmerne til at besøge foreningens hjemmeside – Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening, der har fået en ansigtsløftning og hele tiden ajourføres med nyheder fra foreningen.

Det blev ligeledes nævnt, at der sammen med årsskriftet var udleveret dels en invitation til en udflugt til Humlemagasinet den 16. juni 2017 samt en opfordring til yngre kræfter med interesse for arkivarbejdet om at melde sig som hjælpere på arkiverne, da gennemsnitsalderen for de nuværende medarbejdere er stærkt stigende. Formanden afsluttede sin beretning med en tak til alle hjælperne på arkivet for en god indsats, og beretningen blev herefter godkendt uden bemærkning er fra forsamlingen.

Freddie Westergaard gennemgik regnskab og budget, og da der ikke var indkomne forslag, gik dirigenten herefter til punktet valg af bestyrelsesmedlemmer, hvor John Andersen blev indvalgt i stedet for Erik Lund, der ikke ønskede genvalg, og hvor der var genvalg på de øvrige poster. Jens Breum Kristiansen blev valgt som ny bestyrelses suppleant og Johannes Weber som revisor suppleant.

Under eventuelt overrakte formanden en blomsterbuket til Erik Lund som tak for mange års arbejde for foreningen herunder 10 år som redaktør for kalender og årsskrift.

Dirigenten kunne herefter afslutte generalforsamlingen med en tak for god ro og orden, og man kunne nyde kaffen og de ventende lagkager, inden næste punkt på programmet, foredraget  Pigerne på Sprogø, fortalt af historikeren Carsten Egø Nielsen, Slagelse.
Et referat af foredraget Pigerne på Sprogø kan læses her.

Arkivdagen 2016.

Lørdag den 12. november holdt lokalarkiverne i Danmark deres fælles ARKIVDAG, denne gang under mottoet:

EN SUND SJÆL I ET SUNDT LEGEME.

I Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening havde begge arkiverne gennemsøgt deres gemmer og fundet en lang række gamle billeder og film om det lokale sportsliv i ”gamle dage”

Der var stor interesse for udstillingen, som blev besøgt af ca. 65 gæster, som alle fik en hyggelig eftermiddag.

Og der blev også tid til en god snak og en kop kaffe!

Sogneturene i Korup og Ubberud
den 14. og 15. september 2016.

De var stor interesse for turene, og begge busser var fyldt til sidste plads. Guiderne, Harry fra Ubberud og Freddie fra Korup fortale levende om stederne, vi kørte forbi. Begge dage kunne vi nyde en smuk sommeraften og en flot solnedgang. Begge ture sluttede af med kaffe og hyggeligt socialt samvær.

Her følger nogle billeder fra Korup-turen:

Her følger nogle billeder fra Ubberud-turen:

Generalforsamlingen den 15. marts 2016.      

Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening afholdt tirsdag den 15. marts 2016 sin ordinære generalforsamling i Korup Sognegård, hvor godt 100 af foreningens medlemmer var mødt frem.
Formanden Anne Thaulow bød velkommen og foreslog John Andersen som dirigent, hvilket forsamlingen godkendte uden indsigelser.

Anne Thaulow startede sin beretning med at mindes Jens Peter Jensen, der var afgået ved døden i det forgangne år.
Jens Peter Jensen var i flere år arkivleder på Korup arkiv, hvor man havde megen glæde af hans store kendskab til lokal området.

Formanden omtalte herefter de forskellige aktiviteter(udflugt og udstillinger) som var gennemført i 2015 og takkede for den altid store opbakning, der blev udvist fra medlemmernes side, når foreningen inviterede.
Endvidere omtalte formanden, at lokaleproblemet i Korup stadig ikke var løst, så arkivet her fortsat af holder de ugentlige arbejdsmøder i hallens mødelokale. Ubberud arkiv derimod har fået en aftale med skolen om at anvende stueetagen til arkivet, hvorved man slipper for de besværlige adgangsforhold til første salen.
Formanden nævnte også, at arkiverne får god respons fra såvel medlemmer som ikke medlemmer, der har været på internettet, på adressen arkiv.dk, hvor man kan se, hvad de enkelte lokalarkiver i hele landet rummer af informationer og billeder. Responsen går både på fejl, der har sneget sig ind, samt på supplerende oplysninger, og begge dele er arkiverne meget glade for.
Sluttelig oplyste formanden, at Helge Green under eventuelt vil vise og kommentere foreningens hjemmeside, som han har givet en ansigtsløftning.
Formanden afsluttede sin beretning med en tak til alle hjælperne på arkivet for en god indsats, og beretningen blev herefter godkendt uden bemærkninger fra forsamlingen.

Freddie Westergaard gennemgik regnskab og budget, der ligeledes blev godkendt uden bemærkninger, og da der ikke var indkomne forslag, gik dirigenten videre til valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter hvor resultatet blev genvalg på alle poster.

Under eventuelt gennemgik Helge Green den nye reviderede hjemmeside og viste eksempler på, hvad der gemmer sig af informationer under de enkelte afsnit. Hjemmesiden finder man ved i Google’s søgefelt at skrive korup-ubberud lokalhistoriske forening.  Der melder sig her forskellige muligheder,  f.eks. kan man via Historiens Hus let komme til den nye hjemmeside.

Helge Green benyttede lejligheden til at nævne, at hvis nogen gemmer på ting eller historier, som fortæller om, hvordan livet engang formede sig i lokalområdet, så er arkiverne meget interesserede i at modtage såvel skriftlige dokumenter som billeder eller blot låne disse ting, så de kan kopieres og indgå i samlingen.

Da der ikke var yderligere punkter under eventuelt, kunne dirigenten hurtigt afslutte generalforsamlingen og takke forsamlingen for god ro og orden, hvorefter man kunne gå videre til næste punkt, der var kaffe med kanelstang og lagkage.

Efter kaffepausen gav formanden ordet til Anders Wedel Bertelsen, (kendt som sprogdoktoren fra Fyens Stiftstidende), der ville holde et foredrag om dialekter under overskriften

Fynsk er fint!
Anders W. Bertelsen startede med at konstatere, at over 100 deltagere til hans foredrag, måtte være ugens rekord. Om sin baggrund fortalte han, at han gennem 11 år nu har været sprogdoktor på Fyens Stiftstidende, hvor han har to hovedopgaver.
1: at skrive om dialekter på bagsiden af mandagens avis.
2: at lære journalisterne at skrive dansk.
Hvad punkt to angår, oplyste han, at journalister ikke er specielt gode til at stave, så der er ca. 300 fejl i den daglige avis, hvilket dog ikke er specielt for Fyens Stiftstidende, det gælder også andre aviser og også bøger.

Om dialekter fortalte han, at de kan deles i tre hovedområder, nemlig ø mål, jysk samt øst-dansk.

Fynsk dialekt opdeles efter tre hovedområder Vestfyn, Østfyn og Sydfyn, som hver har deres særpræg.
Korup-Ubberud henregnes herunder til Vestfyn, men på grund af beliggenheden på grænsen mellem land og by med mange tilflyttere betragtes området som én sproglig smeltedigel med mange ”fynskagtige” spor.

Fynsk er et talesprog, som kendetegnes ved at  have tre køn (han, hun og intetkøn), det mangler det bløde d, og så har det en opadgående tone i slutningen af ordene. Af andre kendetegn kan nævnes, at der findes særlige fynske ord (lejfig, mølle), at man har tryk på sidste stavelse (Lumby, Martofte), at man har langtrukne vokaler (Ooo Bee) og har modsat køn (et kop et tallerken). Han gennemgik mange eksempler på forskellen i udtalelsen af ord fra område til område alene på Fyn, hvilket medførte bekræftende kommentarer fra salen.

Anders W. Bertelsen fortalte om sprogets udvikling gennem 1000 år og gav eksempler på, hvordan ord er kommet ind i det danske sprog og gennem tiden har ændret stave og talemåde, og han omtalte herunder det arbejde, der her var udført af sprogforskeren Rasmus Rask (1787-1832), der stammede fra Brændekilde.

Med hensyn til dialekternes overlevelse sagde han, et der er sket en gradvis udtynding af disse bl. a. på grund af radio og tv, at flere tager en højere uddannelse og, at der sker en udvandring fra land til by. Der er dog eksempler på, at unge har to sprog, rigsdansk når de er på udebane og dialekt, når de er lokalt (særligt i Sønderjylland). Med hensyn til at miste dialekten slog han fast, at det er melodien i sproget, man bevarer længst.

Da der blev åbnet for spørgsmål fra salen, fik Anders W. Bertelsen notesbogen frem, og der vil sikkert i kommende artikler fra sprogdoktoren komme henvisninger til ord, der dukkede op her på mødet.

Alt i alt var det et foredrag, der blev fremfør med lune og havde tilhørernes fulde interesse – en god aften.

Generalforsamlingen den 17. marts 2015.

Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening afholdt tirsdag den 17. marts 2015 sin ordinære generalforsamling i Korup Sognegård, hvor ca. 90 af foreningens medlemmer var mødt frem.

Formanden Anne Thaulow bød velkommen og foreslog Ingrid Nielsen som dirigent, hvilket forsamlingen godkendte uden indsigelser.
Anne Thaulow omtalte i sin formandsberetning de arrangementer, der var afholdt i det forgangne år og takkede for den altid store opbakning, der blev udvist fra medlemmernes side, når foreningen inviterede.  Herudover nævnte hun, at lokaleproblemet i Korup endnu ikke var løst, så arkivet her fortsat af holder de ugentlige arbejdsmøder i hallens mødelokale. Ubberud arkiv derimod har fået en aftale med skolen, så man nu er i gang med at indrette stueetagen til arkivet, hvorved man slipper for de besværlige adgangsforhold til første salen. 

Formanden oplyste endvidere, at det nu på internettet, på adressen arkiv.dk, er muligt for alle at se, hvad de enkelte lokalarkiver rummede af informationer og billeder. (Der har været et problem med at overføre billederne fra Ubberud, men det er ved at blive løst.)

Sluttelig oplyste formanden, at der i april ville blive udsendt en indbydelse til en udflugt, der vil gå til museet i Beldringe, og samtidigt opfordrede hun ”yngre” medlemmer til at melde sig til at hjælpe med arbejdet på arkiverne, så man kan sikre en fortsat drift heraf. Hvis ikke der løbende sker en tilgang af nye kræfter, kan man komme i den situation, at arkiverne en dag kan blive nødt til at lukke.

Freddie Vestergaard gennemgik derefter regnskabet, hvor særligt et par tal sprang i øjnene. Tilskuddet fra Odense Kommune var blevet forhøjet, da det på grund af lokaleproblemet var blevet nødvendigt at udstyre medarbejderne på Korup Lokalarkiv med bærbare PC’er, og den store udgift til årsskrifter m.m. skyldtes, at trykningen tidligere var udført gratis af Odense Kommune, men at man nu var blevet præsenteret for en regning for de sidste tre års trykning. 

Regnskab og budget blev herefter begge godkendt uden kommentarer, og da alle på valg blev genvalgt, kunne dirigenten hurtigt afslutte generalforsamlingen og takke forsamlingen for god ro og orden, og samtidigt også takke bestyrelsen og arkivmedarbejderne for udførelsen af et stort og meget vigtigt arbejde.

Næste punkt på dagsordenen var kaffe og lagkage!

Efter kaffepausen gav formanden ordet til fhv. lærer og tidligere medlem af folketinget, Alfred Hansen, der ville fortælle om sin tid på Christiansborg. Alfred Hansen startede sit indlæg med at citere Per Hækkerup for at have sagt: Vil du være populær som politiker, må du kunne rejse dig op, tale højt og sige tingene kort.
Alfred Hansens interesse for politik blev ikke skabt i barndomshjemmet i Skarrild, hvor de politiske drøftelser mest vedrørte, om man ved kommunalvalgene kunne få valgt en sognerådsformand fra den side af Skjern å, hvor man nu selv boede. Hans første berøring med landspolitik skete da han i 51-52 kom på højskole. Her skulle der afholdes et prøvevalg, og han blev bedt om at være med til at fremlægge og forsvare Retsforbundets politik, og blev grebet heraf. Dette blev starten på hans politiske karriere, og da han efter læreruddannelsen på Skårup seminarium kom til Frørup Skole på Langeland, blev han her i 1964 første gang opstillet til folketingsvalget for Retsforbundet og fik sin første optræden i Danmarks radio.

Ved ansættelsen på Korup skole i 1968, blev han opstillet i Gudme kredsen, og i 1974 blev han med kort varsel indkaldt til folketinget som stedfortræder for Retsforbundets daværende folketingsmand fra Fyn. Ved ankomsten til Christiansborg fik han udleveret to lovforslag, som han fik en halv time til at læse, inden han skulle kommentere disse fra talerstolen. 

I 1977 blev han første gang valgt til folketinget, og hans første opgave her var at underskrive grundloven. Om tiden i folketinget sagde han, at det havde givet ham mulighed for at møde mange spændende mennesker, som generelt var meget venlige og hjælpsomme, men det var hårdt arbejde fra morgen til aften sent. Hvor man i de store partier kæmper om at få et ordførerskab, fik han som medlem af et lille parti 5-6 udvalgsposter, som krævede megen forberedelse og mange udvalgsmøder, men som også gav anledning til flere udenlands rejser og også deltagelse i middage med dronningen på Fredensborg og Christiansborg. Alfred fortalte om arbejdet i folketinget, om behandling af lovforslag og ændringsforslag, beslutningsforslag, forespørgsels debatter, redegørelsesdebatter og samråd. Arbejdet i folketinget i 70’erne opfatter han som anderledes den gang end i dag, hvor det at følge med på facebook og twitter optager meget af medlemmernes tid og måske er medvirkende til at udvalgsmøderne nogen gange er tyndt befolket. 

Det var et hårdt slag for ham at hans arbejde som folketingsmedlem endte ved valget den 8. december 1981, hvor stemmetallet betød, at partiet mistede sin repræsentation i folketinget.
Alfred Hansen afsluttede sit indlæg med at fortælle små historier om oplevelser med datidens kendte politikker, der omfattede navne som Mogens Glistrup, Chr. Poulsgård, Anker Jørgensen, Erhard Jacobsen, Svend Auken, Per Hækkerup, Poul Schlütter. Uffe Ellemand m. fl. 

Et spændende foredrag som helt levede op til tilhørernes forventninger.

Bustur til Ladby skibet onsdag den 18. juni 2014:

Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening inviterede den 18. juni på en bustur via den nye Odins Bro til Ladby skibet, hvor to af museets guider Lene og Erling stod klar til at vise rundt på museet. Da vi var godt 50 deltagere blev vi delt i to grupper, hver under ledelse af en af de to guider. Under rundvisningen hørte vi om museets baggrund, nemlig fundet af skibet i 1934, ligesom vi fik fortalt om de forskellige fund i forbindelse med udgravningen heraf. De fleste af de fundne genstande opbevares på Nationalmuseets arkiv, men der er håb om, at de på et tidspunkt vender tilbage til Ladby. Guidernes fortælling blev krydret med diverse historier om vikingetidens forhold i Danmark – personer, levemåde og samfundsopbygningen. Vi så de nyeste detektorfund, fra det Nordfynske området, en møntskat samt en lille sølvfigur, vi så brodøserne arbejde med det 7 m. lange tæppe, der illustrerer historien om Ladby skibet, og vi så arbejdet med at bygge kopien af Ladby skibet i fuld størrelse. Efter den guidede rundvisning drak vi den medbragte kaffe udendørs ved museets opstillede borde, og vi var i den forbindelse heldige med det fine solskinsvejr, da museet ikke har muligheder for kaffedrikning indendørs for så stor en gruppe. Efter kaffen var der lejlighed til på egen hånd at fordybe sig i udstillingen og måske gøre et lille indkøb i museets forretning. Alt i alt var det en spændende dag takket være en særdeles fin guidning og det gode vejr.

Generalforsamlingen 2014:

Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening afholdt tirsdag den 11. marts 2014 sin ordinære generalforsamling i Korup sognegård, hvor omkring 100 af foreningens medlemmer var mødt frem.

Formanden Anna Thaulow bød velkommen og foreslog Ingrid Nielsen som dirigent, hvilket forsamlingen godkendte uden indsigelser.

Anna Thaulow kom i sin formandsberetning bl. a. ind på de arrangementer, der var afholdt i det forgangne år og takkede for den altid store opbakning, der blev udvist fra medlemmernes side, når foreningen inviterede. Herudover nævnte hun det lokaleproblem, der var opstået for Korup arkivet, idet brandmyndighederne havde forbudt arbejde i kælderlokalerne. Det er håbet, at der findes en løsning på problemet, når skolen får overblik over lokalebehovet for den nye sæson.

Også Ubberud arkivet har ønsker om nye lokaler, da adgangsforholdene til de nuværende lokaler på førstesalen er besværlige. Hvis der blandt medlemmerne findes et forslag til en løsning på lokaleproblemerne, hører foreningen meget gerne herom.

Sluttelig oplyste Anna, at foreningen i relation til aftenens foredrag har planer om at arrangere en tur for medlemmerne til Ladby Skibet og hun udbad sig forsamlingens holdning hertil.

Freddie Westergaard gennemgik regnskab og budget, der begge blev godkendt uden kommentarer, og da alle på valg blev genvalgt, kunne dirigenten hurtigt afslutte generalforsamlingen og takke forsamlingen for god ro og orden, hvorefter man kunne tage fat på kaffen og de altid velsmagende lagkager.

Efter kaffepausen gav formanden ordet til museumsinspektør Claus Feveile fra Vikingemuseet Ladby, der hører under Østfyns Museer. Under overskriften ”På detektorjagt efter Ladby kongens grav” fortalte han om sit arbejde her – læs Erik Lunds udførlige referat af foredraget her!

Efter foredraget kunne formanden sluttelig takke for et meget interessant og lærerigt foredrag, som tydeligt havde holdt forsamlingens opmærksomhed fanget fra først til sidst.

Arkivernes dag i Korup Sognegård

Lørdag den 9. november 2013 deltog Korup og Ubberud Lokalarkiver i det landsdækkende arrangement: Arkivernes Dag 2013 med en udstilling af fotos og andre effekter fra arkivernes gemmer. Udstillingen var delt op i 2 temaer: “Korup før og nu” og “Landsbyen Ejlstrup gennem tiderne”.
Arkiverne havde i god tid husomdelt indbydelsen til foreningens ca. 300 medlemmer og samtidig annonceret begivenheden i områdets to lokale aviser.
Udstillingen havde 80-90 besøgende, både medlemmer og ikke-medlemmer, som med stor interesse studerede og kommenterede de udstillede fotos. Der blev også tid til en god snak om gamle dage og en kop kaffe.

Foredrag om Nordvetfynske Jernbane

Lørdag den 12. oktober var ca. 80 personer mødt frem i Korup Sognegård for at høre Lars Viinholt-Nielsens foredrag om banen, der fra 1911 til 1966 gik gennem sognet med stop i Korup, Slukefter og Bredbjerg. Lars Viinholt-Nielsens interesse for banen startede allerede, da han som dreng boede i Nyborg, og hvor han, selv om lommepengene var små, ofte i perioden 1963-64 tog toget til Odense og herfra bussen til Tarup, hvorefter han til fods besøgte de enkeelte stationer på strækningen og talte med personalet, lige som han tog ca. 400 billeder fra besøgene.I 2011 udgav Lars Viinholt-Nielsen en bog om emnet, som har beskæftiget ham siden. De fremmødte overværede et interessant foredrag der tydeligt viste, at foredragsholderen har en meget stor viden om emnet.

Rundvisning på Lille Pederstrup

Onsdag den 22. maj kl. 19.00 havde foreningen inviteret til rundvisning på Lille Pederstrup med Torben Lindegaard Jensen som guide.
Trods det kolde og blæsende vejr var der alligevel mødt mere end 150 personer op til en yderst interessant gennemgang af stedet, dets bevaringsværdige bygninger og dets interessante historie. Torben Lindegaard Jensen berettede livligt om den langvarige process, der var gået forud for at renoveringsarbejdet kunne påbegyndes. Den tidligere ejer, Laurits Haugsted, var modstander af, at der skulle rejses en fredningssag med henblik på bevarelse af den særprægede bygningsskik med sulekonstruktion. Det var først efter hans død som 102-årig, at det lykkedes arvingerne at få rejst midler til at renoveringen kunne gå i gang.
Målet var først og fremmest af få bygningerne lukket af for vejrliget, og det er nu lykkedes med udbedring og fornyelse af stråtaget og genopførelse af de bygningsdele, som var truet af sammenstyrtning. På længere sigt er det planen af genanvende den sulebyggede gård som et mini-erhverscenter for ”anderledes” virksomheder. De fire sammenbyggede længer indrettes til liberale erhverv og boligformål. Vest- og sydlængen samt hestegangshuset udlejes til kontor og mødefaciliteter. Stuehuset ombygges til en tidssvarende bolig med bevaring af de væsentligste bygningshistoriske elementer, og der indrettes en lille gæstebolig i østlængen.

Generalforsamlingen 2013

Tirsdag den 12. marts 2013 afholdt Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening sin årlige generalforsamling i Korup Sognegård. Sædvanen tro samlede mødet – og ikke mindst arkivarJohnny Wøllekærs medrivende foredrag om “Odense fra 1945 til 1990” rigtig mange medlemmer, som fik en interessant og fornøjelig aften ud af det. Vi bringer her et par billeder fra arrangementet.

Et mere udførligt referat af generalforsamlingen og foredraget, skrevet af Erik Lund, kan læses her:

Spændende foredrag i Korup Sognegård:

Lørdag den 12. januar 2013 holdt Poul Nielsen et spændende foredrag om sine oplevelser i KZ-lejrene under 2. verdenskrig. Tilstrømningen var overvældende stor, mange måtte stå op under foredraget, og andre måtte gå igen med uforrettet sag.

Poul Nielsen er forståeligt nok oppe i alderen, 87 år, for på sin egen krop at have kunnet opleve alle disse rædsler i 2. verdenskrig. Han havde tidligt taget del i den gryende modstandsbevægelse, og han blev som 18 årig arresteret af Gestapo hjemme hos sine forældre i efteråret 1943. Efter adskillige pinlige forhør af både tyske og danske Gestapofolk kom han via forskellige interneringslejre i Danmark til Sachsenhausen og senere til Neuengamme, hvor han endelig i foråret 1945 blev befriet og overført til Sverige med De Hvide Busser.

Alderen til trods fortalte han levende og medrivende om sine oplevelser, og selvom hans fortælling naturligvis i høj grad handlede om de rædselsvækkende og ydmygende forhold, som han og hans medfanger havde været udsat for, formåede han også at kunne indføje nogle humørfyldte situationer og med varme tale om det sammenhold og de venskaber, som han også oplevede.

For tilhøreren var det tydeligt, at det havde været en vigtig medvirkende årsag til, at han havde kunnet udholde fangetilværelsen og senere havde kunnet bearbejde sine erindringer og få ro i sjælen.

Behøver vi at sige, at der var absolut ro under foredraget? Vi var mange, der sad med eftertanken om, at sådanne rædsler jo sker igen og igen – andre steder i verden – men kunne det også ske igen på vore breddegrader?

Der blev ved indgangen opkrævet en beskeden entré, som efter foredragsholderens ønske blev sendt til Dansk Flygtningehjælp.

Se nogle billeder fra foredraget her:

Generalforsamlingen 2012

Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening afholdt tirsdag den 6. marts 2012 sin ordinære generalforsamling, denne gang på KORUP SKOLE.
Der var som i tidligere år et meget stort fremmøde, bl.a. som følge af den indkaldte foredragsholder, den tidligerer chef for TV2 Fyn, Ebbe Larsen.

Selve generalforsamlingen gennemførtes hurtigt og uden slinger i valsen, kyndigt ledet af foreningens tidligere formand, Ingrid Nielsen. Efter formanden, Anne Thaulows, velkomst og beretning, præsenterede kassereren regnskabet, som udviste et pænt overskud, hvilket bl.a. foranledigede formanden til at efterlyse idèer til en eventuel sommerudflugt i 2012. Alle valg var genvalg, hvorefter formanden hurtigt kunne introducere aftenens foredragsholder.

Foredragets tema var de tidligere Dansk-Vestindiske Øer, som Ebbe Larsen har besøgt adskillige gange, og som havde inspireret ham til at skrive en dokumentarisk roman “Den Vestindiske Arv”. Foredraget indledtes med et imponerende lysbilledshow med meget smukke og eksotiske billeder og en fængende præsentation, som gav alle lyst til en gang at besøge disse øer.

Efter kaffen præsenterede Ebbe Larsen handlingen i sin roman og supplerede med oplæsning af nogle passager af bogen. Et interessant værk, som på godt og ondt – måske navnlig det sidste – belyser tilværelsen, som den i kolonitiden formede sig for de danske koloniherrer – og navnlig for deres slaver. Vi har som danskere sandelig ikke noget at være stolte over!

Formanden afrundede en dejlig aften med en velfortjent tak til foredragsholder og publikum for stor lydhørhed og stort fremmøde.

Arkivdag 2011

Korup og Ubberud Lokalarkiver afviklede årets arkivdag i Sognegården lørdag den 12. november med deltagelse af mange interesserede medlemmer, som fik sig en hyggelig og interesant eftermiddag.

Det var som tidligere en udstilling af plancher med billeder, suppleret af film og diasshow, orienteret mod forskellige emnegrupper. F.ex. havde Ubberud-arkivet udstillet billeder og effekter fra de mange mindre håndværkervirksomheder, som i den første halvdel af 1900-tallet havde deres virke i området.
Korup-arkivet havde bl.a. samlet billeder og plakater fra den nu hedengangne Korup-Scene og viste et diasshow over arkivets omfattende billedsamling.

Begge arkiver kunne på medbragte computere fremvise deres andel af de registrerede arkivalier i det nu landsdækkende ARKIBAS Arkiv, et arbejde, man på begge arkiver har bidraget ihærdigt til i det forløbne år.

Generalforsamling 2011

Foreningen afholdt generalforsamling den 8. marts i Korup Sognegård, og til trods for andre arrangementer samme aften, mødte der ca. 110 deltagere op. Den tidligere formand Ingrid Nielsen blev valgt som dirigent og styrede forsamlingen som vanligt på en god og sikker måde.
Formanden Anne Thaulow aflagde beretning og takkede for det store arbejde der bliver lagt i arkiverne, især arbejdet med at skifte til Arkibas er der lagt mange timer i, men begge arkiver har dog på det seneste fået lagt ti destinationer fra lokalområdet ud på Historisk Atlas.
Kassereren fremlagde regnskab og budget og beklagede at kontingentet var sat op grundet de nye post-takster pr. 1. april. Derefter var der valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer.
Ove Kühn ønskede at udtræde af bestyrelsen og blev afløst af Henning Jespersen. Resten var genvalg på nær revisor-suppleanten Ellen Andersen, der blev afløst Henning Rasmussen. Anne Thaulow overrakte blomster og takkede Ove Kühn for arbejdet i bestyrelsen, men forventede han fortsatte arbejdet på arkivet som vanligt.
Efter kaffe og lagkage fortalte Jytte Raun fra Dalum-Hjallese arkiv om de over hundredtusinde danske tysklandsarbejdere der mere eller mindre frivilligt under besættelsen tog til Tyskland for at arbejde og særligt de ca. otte tusind fynske arbejdere, hun havde fokus på.
Årsagen til de rejste ned for at for at arbejde var overvejende økonomisk, men ankommet derned viste det sig at de stort set var uden rettigheder, dog var de ikke forpligtet til minearbejde, da det var ukendt for danskerne, men det blev omgået ved at der blev udbetalt en ekstra bonus for dette, så en del arbejdede i kulminerne under Essen.
I eftertiden blev de ofte ugleset af os danskere, især i de nærmeste år efter besættelsen, idet de fejlagtigt blev anset for at være tyskernes medløbere. Senere er der dog i befolkningen opstået en bred forståelse for den økonomiske situation, der gjorde, at så mange rejste ud, tilmed ofte tilrådet af fagforeningerne.
Til sidst rundede Anne Thaulow aftenen af og takkede Jytte Raun for det stadig aktuelle indlæg om besættelsen.
På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand: Anne Thaulow,
Næstformand: Lisbeth Jørgensen,
Sekretær: Elly Trøjgaard,
Kasserer: Freddie Westergaard,
Redaktør: Erik Lund
samt Henning Jespersen
og Harry Nielsen